هیئت موسس :

۱- معصومه صالحی

۲- مرحوم مهدی اسلامی

۳- ژیلا سعیدی

۴- عفت عبقری

۵- مریم میرهاشمی

هیئت امناء :

۱- حاج آقا مجید قمی

۲- دکتر حمیدرضا حسینی

۳- دکتر فخرالسادات امامی

۴- دکتر جواد سعیدی تهرانی

۵- دکتر مصطفی غفاری

۶- آقای مسعود صبغی

۷- جواد مقیمی اسکویی

۸- عفت عبقری

۹- مریم میرهاشمی

۱۰- فرانه فرین (کابلی)

۱۱- معصومه صالحی

۱۲- آقای فیروز زاهدی

۱۳- محمدرضا گودرزی

۱۴- دکتر مریم نوروزیان

۱۵- محمود فقیهی رضایی

۱۶- دکتر سیدمهدی بلورچی

۱۷- محمدعلی رجالی

۱۸- دکتر سید مجید موسویان احمد آبادی

۱۹- مهندس ذبیح اله منظوری

۲۰- دکتر زهره سررشته دار

۲۱- دکتر سعید حقیقی

اعضای هیئت مدیره اصلی

۱- خانم معصومه صالحی

۲- آقای دکتر غلامرضا حاجتی

  ۳-آقای دکتر حسینی

۴- آقای مهرداد خوانساری

۵- آقای دکتر مصطفی غفاری

۶- آقای محمود فقیهی رضائی

۷- آقای دکتر سید مجید موسویان

   ۸-خانم دکتر فاطمه خمسه

اعضای هیئت مدیره علی البدل

۱- آقای مسعود صبغی

۲-آقای دکتر سید مجید موسویان

بازرسین:

۱- آقای فیروز زاهدی

۲- آقای پرویز وکیل فرجی

۳- خانم عفت عبقری

مدیرعامل :

معصومه صالحی