هیئت موسس :

۱- معصومه صالحی

۲- مرحوم مهدی اسلامی

۳- ژیلا عابدی

۴- عفت عبقری

۵- مریم میرهاشمی

هیئت امناء :

۱- محمدرضا صوفی نژاد

۲- دکتر حمیدرضا حسینی

۳- دکتر فخرالسادات امامی

۴- دکتر جواد سعیدی تهرانی

۵- دکتر مصطفی غفاری

۶- منیجه خلیفه

۷- جواد مقیمی اسکویی

۸- عفت عبقری

۹- مریم میرهاشمی

۱۰- فرانه فرین (کابلی)

۱۱- معصومه صالحی

۱۲- حمید آخوندی

۱۳- محمدرضا گودرزی

۱۴- دکتر مریم نوروزیان

۱۵- محمود فقیهی رضایی

۱۶- دکتر سیدمهدی بلورچی

۱۷- محمدعلی رجالی

۱۸- دکتر مرضیه بیات

۱۹- مهندس ذبیح اله منظوری

۲۰- دکتر زهره سررشته دار

۲۱- دکتر سعید حقیقی

 

اعضای هیئت مدیره اصلی

۱- خانم معصومه صالحی

۲- آقای دکتر غلامرضا حاجتی

۳- آقای مسعود صبغی

۴- آقای مهرداد خوانساری

۵- آقای دکتر مصطفی غفاری

۶- آقای محمود فقیهی رضائی

۷- آقای دکتر سید مجید موسویان

 

اعضای هیئت مدیره علی البدل

۱- خانم مهشید علوی

۲- آقای دکتر سعید حقیقی

بازرسین:

۱- آقای فیروز زاهدی

۲- آقای پرویز وکیل فرجی

۳- خانم عفت عبقری

مدیرعامل :

معصومه صالحی