گزارش عملکرد و دست آوردهای سالیانه انجمن جهانی آلزایمر (۲۰۱۷)


آخرین گزارش انجمن جهانی آلزایمر (ADI)


آخرین بیانیه انجمن آلزایمر جهانی


گزارش انجمن جهانی آلزایمر در مورد مراقبت در دمانس (بیماری آلزایمر )


سازمان جهانی سلامت طرح جهانی دمانس را تصویب کرد


در سی و دومین کنفرانس سالانه انجمن جهانی آلزایمر دمانس اولویت بهداشت جهانی قرار گرفت


حضور انجمن آلزایمر ایران در سی و دومین کنفرانس جهانی آلزایمر کیوتو -ژاپن


حضور انجمن آلزایمر ایران در سمینار شبکه همبستگی جهانی بیماری آلزایمر و دمانس


گزارش ۲۰۱۶ انجمن جهانی آلزایمر


دمانس و اثرات جهانی ناشی از آن


موافقت سازمان جهانی بهداشت با طرح جهانی عملیاتی دمانس

زنان و دمانس

نتایج مثبت داروی جدید بیماری آلزایمر در مرحله سوم تحقیقات

امکان کند کردن روند بیماری آلزایمر با درمان های مرتبط به آمیلوئید ها

بررسی مراقبت دمانس در صحنه جهانی

ارتباط ویتامین D و دمانس

مصرف سیگارخطر ابتلاء به دمانس را افزایش میدهد

کمبود مراقب در آینده

گزارش کنفرانس جهانی آلزایمر ۲۰۱۱ (تورنتو)

فعالیت های ماه بیماری آلزایمر و گزارش ۲۰۱۰ در مورد وضعیت بیماری در جهان