نحوه ارائه خدمات  بازدید یک روزه از محل انجمن

۱- دریافت معرفی نامه تایید شده از دانشکده مطبوع توسط امور اداری انجمن

۲- بررسی نامه و برنامه ریزی جهت حضور متقاضی در مرکز  توسط بخش آموزش و پژوهش

۳- اطلاع رسانی به فرد متقاضی جهت حضور وی در تاریخ و زمان مقرر در مرکز

۴- پذیرش متقاضی در زمان مقرر

۵- مصاحبه با بازدید کننده و اطلاع رسانی در خصوص فعالیت های انجمن


  بازدید های دانشجویی