بازدیدهای دانشجویی

کارآموزی ۲ روزه دانشجویان کارشناسی ارشد رشته پرستاری سالمندی دانشگاه علوم پزشکی تهران (۲۰ و ۲۶ آذر ۱۳۹۶)

کارآموزی ۳ روزه دانشجویان کارشناسی پرستاری دانشگاه شاهد (۱۳ و ۱۵ و۱۷ آبان ۱۳۹۶)

کارآموزی ۶ روزه دانشجویان کارشناسی پرستاری دانشگاه شاهد(۲۹ مهر الی ۸ آبان ۱۳۹۶)

کارآموزی ۲ روزه دانشجویان کارشناسی ارشد پرستاری سالمندی دانشگاه علوم پزشکی ایران (۱۵ و ۲۲ مهر ماه ۱۳۹۶)

کارآموزی ۳ روزه دانشجویان کارشناسی پرستاری دانشگاه شاهد (۱۵ و ۱۷ و ۱۹ مهر ماه ۱۳۹۶)

بازدید دانشجویان کارشناسی ارشدمشاوره توانبخشی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی(۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۶)

بازدید دانشجویان کارشناسی ارشدپرستاری سالمندی دانشگاه علوم پزشکی کاشان (۳۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶)

کارآموزی ۲ روزه دانشجویان کارشناسی پرستاری دانشگاه شاهد (۱۴ و ۱۸اسفند ۱۳۹۵)

کارآموزی ۲ روزه دانشجویان کارشناسی پرستاری دانشگاه شاهد (۱۰ و ۱۲ مهر ۱۳۹۵)

بازدید دانشجویان کارشناسی ارشد سلامت سالمندی دانشگاه علوم بهزیستی تهران (۱۹ خرداد ۱۳۹۵)

بازدید دانشجویان کارشناسی ارشد پرستاری سالمند دانشگاه کاشان (۱۱ اردببهشت ۱۳۹۵)

کارآموزی کوتاه مدت دانشجویان کارشناسی پرستاری دانشگاه شاهد (۱۵ تا ۱۷ اسفندماه ۱۳۹۴)

کارآموزی کوتاه مدت ۷ نفر از دانشجویان کارشناسی پرستاری دانشگاه شاهد ( ۱ تا ۵ اسفند ۱۳۹۴)