خط مشی کیفیت

خط مشی کیفیت انجمن آلزایمر ایران برپایه محورهای مشروح زیرقرارگرفته است :

۱- انطباق فرایندهای ارائه خدمات آموزشی وتوانبخشی با الزامات استاندارد ایران ایزو۹۰۰۱ (۱۳۸۸)

مدیرعامل با درک این واقعیت که تضمین‌ کیفیت ارائه خدمات تنها با ایجاد نظام مدیریت کیفیت درکنارتعهد و وجدان کاری تک تک کارکنان موثربرکیفیت ارائه خدمات ممکن می گردد، ضمن اعتقاد به مناسب بودن نظام کیفیت ایجاد شده از طریق تامین نیازهای مشروع ارباب رجوع، خود را متعهد به انطباق فرایندهای ارائه خدمات مشروح زیربا الزامات استاندارد ایران ایزو۹۰۰۱ (۱۳۸۸) می داند:

– طراحی، طرح های آموزشی و توانبخشی مورد درخواست سازمان های متقاضی

– ارائه خدمات آموزشی وتوانبخشی

– نظارت بر طرح های در دست اجرا

۲- مشتری محوری

مدیرعامل، جلب رضایت ارباب رجوع را یکی از اساسی ترین محورهای فعالیت ارائه خدمات قرارداده است و دراین راستا، با کسب نقطه نظرات آنان اعم  از درون و یا بیرون انجمن، در صورت لزوم  سیستم مدیریت کیفیت خود را، ازنظر تسهیل ، تسریع وروان سازی فرایندهای مرتبط، به ارائه خدمات مورد بازنگری قرارمی دهد.

۳- مدیریت مشارکتی

مدیرعامل به منظوربهره گیری از نقطه نظرات تخصصی وکاربردی تک تک مدیران ، سرپرستان ، کارشناسان وکارکنان موثربرکیفیت، مدیریت مشارکتی را نصب العین خود قرارداده وازهرگونه پیشنهاد دریافتی از سوی آنان درراستای بهبود فرآیند ارائه خدمات به ارباب رجوع استفاده می نماید.

۴- ارتقاء دانش فنی کارکنان

 مدیرعامل اعتقاد راسخ دارد که منابع انسانی همواره تعیین کننده ترین عامل دریک فرایند محسوب می‌گردد. لذا با تدوین واجرای برنامه های آموزشی سالیانه سعی دارد دانش فنی کارکنان تحت مسئولیت همواره ارتقاء یابد.

 5- بهبود مداوم سیستم مدیریت کیفیت

 انجمن آلزایمر ایران با بهره گیری از نتایج ممیزی، پایش و اندازه گیری فرایندها وبازخورد رسیده از سوی ارباب رجوع، نظرسنجی و همچنین بازنگری سیستم مدیریت کیفیت، بهبود مداوم سیستم مدیریت کیفیت خود را تضمین می نماید.

۶- حضورفعال درمجامع بین المللی

مدیرعامل اعتقاد دارداطلاعات وعملکرد انجمن درمجامع دیگرمطرح شده وآخرین اطلاعات ودستاورد های دیگرمجامع درمورد ارائه خدمات آموزشی توانبخشی رادریافت نماید.

۷- اعتقاد مدیر عامل 

مدیرعامل اعتقاد راسخ داردکه به حول وقوه الهی وهمکاری مسئولین وسرپرستان توانا، کارشناسان شایسته، آگاه وکارکنان صدیق از یک سو ومشارکت صادقانه ارباب رجوع و داوطلبین درراستای  ارائه خدمات آموزشی و توانبخشی وهمچنین ارائه نظرات وانتقادات سازنده از سوی دیگر نسبت به اهداف مشروح زیرنایل آید:

۱– ایجادسیستم مدیریت کیفیت مطابق الزامات استاندارد ایزو ۹۰۰۱

۲- جلب رضایت ارباب رجوع و کارکنان.

۳- افزایش مشارکت کارکنان در فرایندهای  هدف یابی وتصمیم گیری مدیریتی در انجمن.

۴- بهبود مستمر درنحوه اجرای وظایف کارکنان.

۵- شناسایی فرصت های بهبود و اقدامات اصلاحی درانجمن.

۶- حضورفعال درمجامع منطقه ای یا بین المللی ویا حداقل شرکت دریک اجلاس.