چکیده پایان نامه های دانشجویی به ترتیب حروف الفبا


اثربخشی درمان ذهن آگاهی بر کیفیت زندگی و فرسودگی مراقبان مبتلا به آلزایمر


اثربخشی درمان شناختی رفتاری گروهی بر سلامت روان، احساس گناه و راهبردهای مقابله با استرس مراقبان خویشاوند مبتلایان به آلزایمر


اثربخشی گروه درمانی وجودی برکاهش اضطراب مرضی مرگ در سالمندان


اثربخشی مدیریت استرس بر سلامت عمومی، کیفیت زندگی و آسیب نیابی مراقبت کنندگان از سالمند ناتوان


اثربخشی مشاوره‌ای شناختی معنویت محور بر کاهش دلزدگی وجودی زنان سالمند


بررسی اثر بخشی ورزش هوازی روی کارکرد های عصب روانشناختی افراد مبتلا به بیماری آلزایمر


 بررسی ارتباط بارداری با بیماری آلزایمر (با رویکرد مطالعه تاثیر دراز مدت پدیده میکروشیمریسم بر پیشگیری از بیماری های استحاله)


بررسی ارتباط خودکار آمدی و هوش معنوی مراقبین عضو خانواده سالمندان مبتلا به آلزایمر در شهر تهران ۱۳۹۱


بررسی ارتباط درک از انگ و سلامت معنوی در مراقبین خانوادگی افراد مبتلا به بیماری آلزایمر


بررسی بار معنایی در زبان فارسی برای بیماران آلزایمری خفیف و متوسط


بررسی تاثیر آموزش مهارت های ارتباطی بر فشار مراقبتی و استرس درک شده مراقبین بیماران مبتلا به آلزایمر


بررسی تاثیر برنامه آموزشی به روش بحث گروهی بر انگ درک شده در مراقبین خانوادگی افراد مبتلا به بیماری آلزایمر


بررسی تاثیر برنامه آموزشی- مشاوره‌ای بر سلامت عمومی، فشار بار مراقبتی و استرس درک شده زنان مراقبت کننده از سالمند مبتلا به آلزایمر مراجعه کننده به‌ انجمن


بررسی تاثیر مراقبت معنوی گروهی بر فشار مراقبتی و کیفیت زندگی مراقبین خانگی سالمندان مبتلا به آلزایمر


بررسی تاثیر مشارکت در گروه های حمایتگر بر سلامت معنوی و فشار مراقبتی، مراقبین عضو خانواده سالمندان مبتلا به آلزایمر عضو انجمن آلزایمر ایران  ۶-۱۳۶۵


بررسی صرف زمان گذشته افعال با قاعده و بی قاعده (واقعی و نوساخت) در بیماران آلزایمر فارسی زبان


بررسی عملکرد اجزای حافظه (کوتاه مدت، تاخیری و حافظه عمومی) در افراد مبتلا به بیماری آلزایمر در مراحل اولیه و میانی بیماری


بررسی فشار ناشی از بیماری دمانس بر اعضای خانواده مراقبت کننده از بیمار و عوامل موثر آن در بیماران ایرانی با اجرای فرایند روائی محتوا به منظور طراحی ابزار “فشار وارد بر اعضای خانواده بیماران مبتلا به دمانس”


بررسی مقایسه‌ای برخی ویژگی‌های زبانی در بیماران مبتلا به آلزایمر خفیف تا متوسط و سالمندان طبیعی


بررسی موزائیسم تریزومی ۲۱ و شکنندگی کروموزومی در ۲۰ فرد مبتلا به آلزایمر زودرس و مقایسه آن با ۲۰ فرد نرمال با استفاده از تکنیک های سایتوژنتیک و دورگه سازی در جای فلورسانت (FISH)


بررسی میزان رضایتمندی خانواده بیماران مبتلا به آلزایمر از انجمن آلزایمر ایران


بررسی و مقایسه‌ی ابعاد شخصیت و سبک زندگی در مبتلایان به آلزایمر با گروه گواه


بررسی و مقایسه ویژگی‌های فردی، خانوادگی و اجتماعی سالمندان مبتلا به آلزایمر و سالمندان عادی در انجمن آلزایمر ایران


بررسی ویژگی های روانسنجی پرسشنامه فعالیت های روزانه زندگی کلولند در تشخیص بیماران مبتلا به سندروم دمانس


بررسی ویژگی های گفتمانی بیماران آلزایمر فارسی زبان


تدوین راهنمای طراحی به منظور تسهیل حضور بیماران روانی در فضاهای شهری


ترجمه و بررسی روایی و پایایی نسخه فارسی شده مقیاس ارزیابی ناتوانی در دمانس

تعیین کاربرد راهنمایی معنایی و آوایی در توانایی واژه یابی بیماران زبان پریش روان و آلزایمر


روایی و پایایی نسخه فارسی شده مقیاس فعالیت‌های کارسازروزمره‌ی زندگی لوتون در مبتلایان به دمانس


 ساخت آزمون تصویری نامیدن افعال در بزرگسالان و تعین روایی و پایایی آن در بیماران آلزایمر


ساخت و هنجاریابی آزمون تشخیص علائم بالینی بیماری آلزایمر در افراد بالای ۶۵ سال شهر تهران در سال ۹۰-۸۹


 مطالعه پلی مورفیسم I/D ژنACE  در بیماران آلزایمری late-onset


مقایسه سطح سلامت عمومی و عزت نفس زنان سالمند آموزش‌دیده در انجمن آلزایمر ایران و دیگران


مقایسه سطوح فرایند شناختی حافظه دیداری بیماران آلزایمری و افراد عادی