رسالت

 – ارتقاء  کیفیت زندگی افراد مبتلا به دمانس و بیماری آلزایمر و مراقبین

 – ارتقاء میزان آگاهی و دانش عموم مردم نسبت به بیماری آلزایمر

 – ایجاد طرح دوستداران افراد مبتلا به دمانس و بیماری آلزایمر