– تقویت انجمن های استانی

– اطلاع رسانی در مورد دمانس و بیماری آلزایمر در سراسر ایران

– قرار گرفتن دمانس و بیماری آلزایمر در اولویت سلامت کشور

– توانمند سازی افراد مبتلا، خانواده هایشان و مراقبین

– افزایش بودجه تحقیقات دمانس و بیماری آلزایمر