بخش امور بین الملل انجمن آلزایمر ایران

روابط بین الملل انجمن آلزایمر ایران در سال ۱۳۸۱ از طریق ارتباط یک داوطلب با انجمن آلزایمر مونترال در کانادا اولین فعالیت خود را در خارج از کشور آغاز کرد. هدف از ایجاد این ارتباط ، تعامل دو طرفه ، استفاده از دانش و تجارب ۳۰ ساله کانادا در رویارویی با دمانس و از طرف انجمن ترجمه مطالب به فارسی و ارسال آن به کانادا جهت استفاده ایرانیان مقیم آن کشور بود. این همکاری همچنان تا به امروز ادامه دارد.

در پی این همکاری ، اولین تماس با انجمن جهانی آلزایمر در سال ۱۳۸۳ برقرار شد و شرایط عضویت موقت به مدت دوسال در این نهاد بین المللی فراهم آمد. در سال ۱۳۸۵ ، با تلاش بی وقفه ، انجمن آلزایمر ایران به عضویت رسمی انجمن جهانی آلزایمر پذیرفته شد.

عضویت دائم در انجمن جهانی آلزایمر با فعالیت هایی چون :

– حضور در کنفرانس سالانه انجمن جهانی از سال ۲۰۰۵

– حضور در جلسه سالانه شورای انجمن جهانی آلزایمر از سال ۲۰۰۶

– کسب دو کرسی در کمیته علمی انجمن جهانی در سال ۲۰۰۸ و ۲۰۱۵

– عضویت و حضور در جلسات کمیته برگزار کننده انتخابات انجمن جهانی از سال ۲۰۱۳

– انتخاب نماینده انجمن آلزایمر ایران به عضویت در هیات مدیره انجمن جهانی و حضور در جلسات مربوطه از سال ۲۰۱۵

– مکاتبات مستمر با انجمن جهانی و ترجمه مطالب علمی و آمارهای جهانی

– ایجاد ارتباط با انجمن های آلزایمر کشورهای منطقه و جهان و به اشتراک گذاشتن تجارب انجمن آلزایمر ایران

– انتقال دانش به همکاران انجمن و ترجمه مطالب کنفرانس و دیگر جزوات بر حسب نیاز

– ترجمه و ارائه مقالات انجمن آلزایمر ایران در کنفرانس جهانی و منطقه

همراه بوده است.