عضویت

عضویت رکن اصلی خدمات رسانی موسسات مردم نهاد می باشد. انجمن آلزایمر ایران سالانه به بیش از ۲۰۰۰نفر از مبتلایان به دمانس و آلزایمر و خانواده هاو  مراقبین ایشان خدمات ارائه مینماید.

تدوام خدمت رسانی ما بستگی به شما دارد، شما می توانید با حضور توانای خود قدرت ما را برای حمایت از افراد مبتلا به آلزایمر و دمانس چندین برابر نمائید.

حق عضویتی که شما برای این مهم می پردازید ، هرچند ناچیز اما قطره ای از دریای بیکران محبت شماست که ارائه خدمات و انجام پژوهش در راستای کمک به سالمندان ِ عزیز را برای ما ممکن می سازد. پس ما را ازین قطره های آسمانی تان بی نصیب نگذارید.

باشد تا روزی دست در دست هم نهاده و جهت ارتقاء کیفیت  زندگی بیماران و خانواده آنان تلاش نماییم.

عضویت شما ؛ افتخار ماست.