چشم انداز

اجرای طرح ملی دمانس در سراسر کشور و پیرو آن تشخیص زود هنگام ، کاهش بار اقتصادی و رعایت حقوق افراد مبتلا از طریق مراکز ذیربط