علل رایج واکنش های تند در افراد مبتلا به بیماری آلزایمر

تاریخ انتشار:بهمن ۲۵, ۱۳۹۴

واکنش ها در افراد مبتلا به بیماری آلزایمر

علل رایج واکنش های تند در افراد مبتلا به بیماری آلزایمر عبارتند از :

*     اجبار فرد مبتلا به تفکر در انجام چندین فعالیت در یک زمان (برای مثال همه کارهایی که برای حمام کردن باید انجام شود).

*     سعی در انجام بعضی کارهایی که دیگر از عهده فرد مبتلا بر نمی آید.

*     آشفته یا عصبانی بودن مراقب.

*     عدم تمایل فرد مبتلا به اقرار و ابراز ناتوانایى هایش (برای مثال ، اگر پزشک سؤالاتی بپرسد که او نتواند پاسخ دهد، ممکن است پرخاشگرى نماید).

*     فشار آوردن بر فرد مبتلا جهت تعجیل در انجام کاری (برای فردی که هم اکنون آهسته تر فکر و عمل می کند).

*     عدم درک انجام کارى که از او خواسته مى شود.

*     عدم درک آنچه می بیند یا می شنود.

*     خسته بودن (همه ما وقتی خسته می شویم در وضعیت خوبی نیستیم).

*     نداشتن احساس خوب.

*     احساس ناامیدی و یأس.

*     با او مثل بچه ها رفتار کردن