آیا نیاز به معرفی نامه و کار های اداری دارم؟

تاریخ انتشار:شهریور ۱, ۱۳۹۵

مسولیت صحت و سلامت افرادی که خدمات دریافت می کنند و آن هایی که خدمات می دهند با انجمن آلزایمر ایران است، لذا بعد از مصاحبه با شما با توجه به نوع فعالیت در نظر گرفته، مراحل اداری خود را طی می نمایید.