انجمن چه نوع حمایتی می کند؟

تاریخ انتشار:شهریور ۱, ۱۳۹۵

حمایت انجمن نسبت به فعالیت های مختلف متفاوت است، ولی تمام داوطلبین باید شناخت از انجمن و وظایفشان داشته، با فرد مسول در ارتباط بوده، گزارش کاری خود را به او داده و راهکار ها را نیز از او بگیرند. این فرد، مسول است که شما را برای فعالیت هایتان آماده سازد. ضمنا داوطلب هیچ گونه هزینه ای بابت آموزش خود نمی پردازد.