چرا نیاز به تعریف کار دارم؟

تاریخ انتشار:شهریور ۱, ۱۳۹۵

ما بر این باور هستیم که با تعریف فعالیت های داوطلبین ارزش واقعی کارشان مشخص گردد و با این فعالیت داوطلب نیز از وظایف خود آگاه و انتظاراتی که از او می رود نیز شفاف می گردد.