فعالیت توانبخشی، تقویت حواس پنجگانه «بینایی، شنوایی، بویایی،چشایی و لامسه»

تاریخ انتشار:اردیبهشت ۲۶, ۱۳۹۶
فعالیت توانبخشی، تقویت حواس پنجگانه

فعالیت توانبخشی، تقویت حواس پنجگانه

فعالیت توانبخشی، تقویت حواس پنجگانه که بصورت انفرادی / گروهی می توان با افراد مبتلا در منزل انجام داد، در اختیار قراردادن اشیای «  نرم/ زبر/ سفت/ خشک/ خیس/ بلند/کوتاه/ بزرگ/ کوچک/ سبک/ سنگین….» می باشد.

هدف ازانجام فعالیت:
– تحریک / تقویت حافظه، ارتقای توانایی تکلم، تشخیص، تحریک و تقویت حواس پنجگانه  «بینایی، شنوایی، بویایی،چشایی و لامسه».
-ادویه جات/ گل برگ برای تحریک/ تقویت و تشخیص حس بویایی.

* تمرین باید زمانی انجام شود که فرد مبتلا آمادگی ذهنی داشته باشد.