فعالیت های انجمن آلزایمر ایران در سال ۱۳۹۶

تاریخ انتشار:خرداد ۶, ۱۳۹۶

گزارش عملکرد انجمن آلزایمر ایران

فعالیت های انجمن آلزایمر ایران در سال ۱۳۹۶ به تفکیک ماه تقدیم حضور بازدید کنندگان عزیز قرار میگیرد:

اردیبهشت ماه