حضور انجمن آلزایمر ایران در نشست مشورتی سازمان جهانی بهداشت در بیروت – لبنان

تاریخ انتشار:تیر ۱۰, ۱۳۹۷

نشست مشورتی سازمان جهانی بهداشت

به دعوت  سازمان جهانی بهداشت و با همکاری انجمن جهانی آلزایمر، در پایان هفته گذشته، در روز های ۷ و ۸ تیر ماه، انجمن آلزایمر ایران  به دعوت  سازمان جهانی بهداشت در جلسه  منطقه خاورمیانه (امرو) شرکت نمود. در این جلسه نمایندگان وزارت بهداشت منطقه بهمراه انجمنهای آلزایمر حضور یافتند تا در مورد ارائه  خدمات و مراقبت های سالمندی مناسب طیّ سه روز  بحث وگفتگو نمایند.

سازمان جهانی بهداشت روز چهارم را کامل به برنامه جهانی عملیاتی دمانس ۲۰۲۵- ۲۰۱۷ که در سال گذشته تصویب شده بود، اختصاص داد و انجمن ها ی آلزایمر و نمایندگان وزارت بهداشت چالش ها و موانع برنامه ملی دمانس را در کشور های خود بر رسی کردند تا با یاری یکدیگر این برنامه را  اجرایی نمایند.

انجمن آلزایمر ایران در سال ۲۰۱۶ پیش نویس طرح ملی عملیاتی دمانس را به وزارت بهداشت ارائه کرده تا بررسی نمایند. وزارت بهداشت نیز مشغول کار بر روی طرح مذکور می باشد تا با فراهم اوردن بستر های آموزشی برای کارکنان نظام سلامت، تشخیص زود هنگام و مراقبت فرد محور، برنامه دمانس را در کشور عملیاتی نماید.

لازم به ذکر است ، افراد شرکت کننده از ایران، در این جلسه عبارت بودند از:

وزارت بهداشت و درمان:

-سرکار خانم دکتر عظیمی، رئیس دفتر سالمندان

-جناب آقای دکتر حاجبی، مدیر کل سلامت روان

انجمن آلزایمر ایران:

-خانم فرانه فرین، مسئول روابط بین الملل

-خانم معصومه صالحی، مدیر عامل