ثبت انجمن آلزایمر کردستان

تاریخ انتشار:آبان ۱۹, ۱۳۹۷

انجمن آلزایمر استان کردستان به شماره هفتصد وسه ثبت گردید.

اعضای هیئت مدیره :

🔸 خانم بهجت احسن ؛ رئیس هیئت مدیره
🔸 آقای علاء الدین اخوان ؛ نایب رئیس هیئت مدیره
🔸 آقای همایون جنتی ؛ مدیرعامل
🔸 آقای عزیز الله صلاحی سنندج ؛ خزانه دار

🔸 خانم ناهید قطبی ؛ عضو هیئت مدیره
🔸 آقای علی اشرافی ؛ عضو هیئت مدیره
🔸 خانم نازیلا علیائی ؛ عضو هیئت مدیره
اعضاء علی البدل:
🔸خانم منیر قزاقی و آقای جمیل احمدی

بازرس اصلی و علی البدل:

🔸آقایان سیروس بزرگی و هوشنگ بالداری

برای همکارانمان در استان کردستان آرزوی موفقیت می کنیم.

 

سفیران انجمن آلزایمر ایران در استان ها چه کسانی هستند؟
اخبار و فعالیت های سفیران و انجمن های آلزایمر استان ها
فعالیت های سفیران و انجمن آلزایمر کردستان