فعالیت های انجمن حمایت از بیماران آلزایمر خراسان جنوبی (زمستان ۱۳۹۷)

تاریخ انتشار:فروردین ۱۷, ۱۳۹۸

خراسان جنوبی

دی ماه:

امضاء تفاهم نامه با انجمن دمانس وآلزایمر ایران در محل انجمن در تهران

 

 

بهمن ماه:

جلسه هیئت موسس در خانه امید بازنشستگان

اسفند ماه:

پیگیری امور مربوط به جلسه هیئت موسس

 

نقل از گزارش خانم زهرا فورکی نژاد عضو هیئت مدیره انجمن حمایت از بیماران آلزایمر خراسان جنوبی

 

سفیران انجمن آلزایمر ایران در استان ها چه کسانی هستند؟

فعالیت های سفیران مبارزه با آلزایمر استان خراسان جنوبی