سمینارهای فصلی انجمن دمانس و آلزایمر ایران (تابستان ۱۳۹۸)

تاریخ انتشار:مرداد ۱۷, ۱۳۹۸

دمانس و بیماری آلزایمر

سومین سمینار علمی با عنوان تشخیص دمانس و بیماری آلزایمر روز پنجشنبه،۱۷ مردادماه ساعت ۹ در سالن اجتماعات انجمن دمانس و آلزایمر ایران تشکیل شد.

سمینارهای فصلی انجمن آلزایمر ایران، با هدف معرفی تازه های دمانس و بیماری آلزایمر با تلاش این مرکز و همکاری انجمن علمی بیماریهای مغز و اعصاب ایران، دپارتمان نورولوژی شناختی و نوروسایکیاتری، گروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، کمیته نوروسایکیاتری انجمن روانپزشکان ایران و پژوهشکده علوم اعصاب، برنامه ریزی شده است.

دبیر علمی این سمینار خانم دکتر فاطمه خمسه بودند.

خانم دکتر فاطمه خمسه

موضوع سخنرانی: تازه های دمانس و بیماری آلزایمر، ریسک فاکتورها

 

 

 

 

خانم دکتر زهرا وهابی

موضوع سخنرانی: بیسوادی ، مشارکت اجتماعی و تغییرات آن  به عنوان ریسک فاکتورهای دمانس

 

 

 

 

خانم دکتر فاطمه محمدیان

موضوع سخنرانی: تروما به سر و بیماری آلزایمر

 

 

 

 

خانم دکتر وجیه آقا ملایی

موضوع سخنرانی: ریسک فاکتورهای عروقی و بیماری آلزایمر

 

 

 

 

آقای دکتر بهنام شریعتی

موضوع سخنرانی: ریسک فاکتورهای سایکولوژیک بیماری آلزایمر

 

 

 

 

خانم دکتر هاشمی

موضوع سخنرانی:تغذیه و بیماری آلزایمر

 

 

 

سمینارهای فصلی انجمن آلزایمر ایران (پاییز۱۳۹۷)

سمینارهای فصلی انجمن دمانس و آلزایمر ایران (زمستان ۱۳۹۷)