1399-4-3

تحریک حس ها (حس بویایی)

​ تحریک حس ها ایجاد لذت می نماید مانند دیدن و بوئیدن گل ها، این نوع محرک ها باعث می شوند تا فرد محیط فیزیکی و انسانی را احساس نماید و رابطه با احساسات و خاطرات را زنده نگه دارد و در نهایت محرک او برای شرکت در فعالیت ها می شوند. ​

حس بویایی

بوهای مختلف، دریچه ای است برای تبادل نظر، گفتگو و یادآوری خاطرات.

لوازم مورد نیاز:

ظرف های کوچک شامل بوهای مختلف مانند: میخک، نعنا، لیمو، دارچین و ...

دستورالعمل :

  • - به فرد بگوئید که بوهای مختلف را بو کند.
  • - از او بپرسید که بو را تشخیص می دهد، باید او را راهنمایی کنید و برایش بو را توضیح دهید و یا با نشان دادن عکس به او کمک کنید تا بو را بشناسد.
  • - از او بپرسید که بوها خوشایند هستند یا نه.
  • - از او بپرسید که بوها او را به یاد چه می اندازد و کارآئی آنها کدامند ( مانند: نعنا در سبزی خوردن یا عرق نعنا، میخک در دندانپزشکی یا در ادویه پلو ).

پیشنهادات :

  • اجازه دهید تا فرد طی فعالیت های روزانه در منزل بوهای مختلف را ببوید مانند: بوهای آشپزی، لوازم آرایش، عطر و صابون.
  • در موقع پیاده روی در بیرون از منزل، توجه او را به بوهای محیط جلب نمائید.