1398-2-16

افتخارات انجمن دمانس و آلزایمر ایران در سطح جهانی

۱-عضویت در انجمن جهانی آلزایمر (موقت) ۱۳۸۳ (دائمی) ۱۳۸۵

۲-دریافت گواهی نامه های بین المللی درجه ۱ و۲ از بنیاد مت لایف و انجمن جهانی جهت آموزش کودکان پایه پنجم دبستان و نقاشی کشوری کودکان در مورد سالمندان

۳-کسب ۱ کرسی در کمیته علمی انجمن جهانی در سال ۱۳۸۸

-سرکار خانم فرانه فرین مدیر روابط عمومی بین المللی انجمن

۴-کسب ۱ کرسی در کمیته علمی انجمن جهانی در سال ۱۳۹۱

-سرکار خانم دکترمریم نوروزیان عضو کمیته علمی انجمن

۵-کسب ۱ کرسی در کمیته علمی انجمن جهانی در سال ۱۳۹۸

-جناب آقای دکتر فرشاد شریفی عضو کمیته علمی انجمن

۶-عضویت در کمیته انتخابات هیئت مدیره انجمن جهانی (سرکار خانم فرانه فرین) سال ۱۳۸۹ تا سال ۱۳۹۸

۷-عضویت در هیئت مدیره اصلی انجمن جهانی آلزایمر طی ۲ دوره از سال ۱۳۹۰ تا سال۱۴۰۰ (سرکار خانم فرانه فرین)

۸-انتخاب آقای دکتر محمد اربابی عضو کمیته علمی انجمن به عنوان عضوکمیته علمی کنفرانس انجمن جهانی آلزایمر در سال ۱۳۹۸ (۲۰۲۰)

۹-پذیرش ارسال مقالات متعدد در کنفرانس های جهانی و منطقه ای آلزایمر از سال ۱۳۸۶ تاکنون