1398-3-8

حضور مدیر عامل انجمن دمانس و آلزایمر ایران در شبکه سلامت

خانم معصومه صالحی، به عنوان داوطلب خیر در برنامه همین امشب مهتاب در شبکه سلامت شرکت نمودند. در این مصاحبه مدیرعامل انجمن دمانس و آلزایمر ایران ضمن معرفی بیماری آلزایمر در مورد فعالیت های بخش های مختلف انجمن صحبت کردند.