1398-4-22

کارگاه آموزشی پیشگیری از دمانس و بیماری آلزایمر در بیرجند

روز یک شنبه، ۹ تیر ماه کارگاه آموزشی پیشگیری ازدمانس و بیماری آلزایمر و همچنین جلسه هم اندیشی فی مابین مدیران کانون های بازنشستگی و نمایندگان سمن ها در محل خانه مهر بازنشستگان استان خرسان جنوبی برگزار شد .

افراد شرکت کننده د این جلسه عبارت بودند از:

مدیرکل محترم امورفرهنگی واجتماعی استانداری خراسان جنوبی، جناب آقای موسوی کیا به همراه معاون ایشان در امور آسیب های اجتماعی سرکارخانم شریفی ؛ مدیرکل محترم امور بانوان استانداری خراسان جنوبی سرکار خانم نخعی ومعاون ایشان سرکار خانم آرامجو وکارشناسان این حوزه سرکار خانم ها بهشتی وعصمتی ؛ نماینده محترم سمن ها جناب آقای حسینی و جمعی از سمن ها و بازنشستگان محترم

ابتدا جناب آقای وردی مدرس کارگاه مطالبی در خصوص آشنایی با دمانس و بیماری آلزایمر و راههای پیشگیری از آن بیان کردند.

در ادامه جناب آقای موسوی کیا ضمن اهمیت موضوع مطالبی در همین خصوص ابراز فرمودند.

سپس پمفلت آموزشی بیماری آلزایمر بین شرکت کنندگان توزیع گردید. لازم به ذکر است که در حاشیه کارگاه برنامه ملی کنترل فشارخون نیز اجرا شد.

بعد از اتمام کارگاه آموزشی جلسه هم اندیشی فی مابین مدیران کانون های بازنشستگی و نمایندگان سمن ها با سخنان مدیریت محترم صندوق بازنشستگی خراسان جنوبی جناب آقای خادمی آغاز گردید.

ایشان ضمن بیان اهمیت موضوع در خصوص فعالیت های صندوق بازنشستگی و نقش همکاری متقابل در راستای اهداف موسسات مردم نهاد سخنانی ایراد فرمودند.

سپس مدیران کانونهای بازنشستگی نهادها و سازمان ها ضمن معرفی فعالیت های خود رابیان کردند.

در پایان سه نفر از نمایندگان سمن ها جناب آقای حسینی نماینده کل سمن ها ،جناب آقای دکترآذرکار از سمن محیط زیست و سرکار خانم مشرقی از انجمن مهارت آموزی صبح امید در خصوص همکاری کانون های بازنشستگی وسمن ها مطالبی را ارائه دادند.

جلسه راس ساعت ۱۲ پایان پذیرفت.