1398-1-25

رفتارهای جنسی در بیمار مبتلا به آلزایمر

نحوه برخورد با بیمار مبتلا به آلزایمر در رفتارهای جنسی

رفتارهای جنسی در بیمار مبتلا به آلزایمر (تغییر در صمیمیت):

 ممکن است بیمار لباسهای خود را درآورده، جسمانی یا کلامی به دیگران نزدیک شود.

در این هنگام:

-         آرامش و خونسردی خود را حفظ کنید.

-         او را دعوا یا سرزنش نکنید.

-         با او مهربان باشید.

-         سعی کنید دلیل این رفتار را بیابید: شاید می خواسته به دستشوئی یا حمام برود. آیا احساس تنهایی می کند و یا خواسته ای به جا دارد؟ آیا احساس سرما یا گرمای زیاد می کند؟

-         توجه او را به انجام فعالیت های دیگر جلب کنید.

-         سعی کنید که با او تنها نباشید.

-         با پزشک مشورت نمایید.

انجمن آلزایمر ایران