1398-11-15

چهارمین سمینار فصلی انجمن دمانس و آلزایمر ایران

چهارمین سمینار علمی با عنوان تشخیص دمانس و بیماری آلزایمر روز پنجشنبه، 17بهمن ماه ۹8 ساعت ۹ در سالن اجتماعات انجمن دمانس و آلزایمر ایران تشکیل شد.

سمینارهای فصلی انجمن، با هدف معرفی تازه های دمانس و بیماری آلزایمر با تلاش این مرکز و همکاری انجمن علمی بیماریهای مغز و اعصاب ایران، دپارتمان نورولوژی شناختی و نوروسایکیاتری، گروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، کمیته نوروسایکیاتری انجمن روانپزشکان ایران و پژوهشکده علوم اعصاب، برنامه ریزی شده است.

.نخستین سمینار در آذرماه 1397 برگزار شد

دبیر علمی این سمینار خانم دکتر فاطمه خمسه بودند.

سخنران ها: