1399-4-16

برگزاری دوره سالمندیاری با گرایش دمانس و بیماری آلزایمر

مراقبت از سالمند به صورت حرفه ای

مراقبت از سالمند به صورت حرفهای از ارکان كليدي مراقبت سـلامت سالمندان شـناخته شـده و طيـف گـستردهاي از خـدمات بهداشتي، درمانی و مراقبتی را براي حمايت از سالمندان هم در منزل و محیط خانوادگی و هم در مراکز نگهداری سالمندی ارائه می دهد. این نوع مراقبت داراي مزاياي بسياري براي هر دو گروه سالمندان و نظام سلامت و خدمات بهداشتي، درماني و حمایتی است.

لذا انجمن دمانس و آلزایمر ایران با توجه به نیاز خانوادههای محترم عزیزان سالمند به نیروهای مهارت دیده و حرفهای در مراقبت از آنان تصمیم گرفت با همکاری "مرکز ملی آموزش مهارتی و حرفه ای علوم پزشکی" که وابسته به"وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی" میباشد، نسبت به تاسیس "مرکز آموزش مهارتی و حرفهای" و برگزاری دوره "سالمندیاری با گرایش دمانس و آلزایمر" اقدام نماید.

هدف از برگزاری این دوره:

  • تعلیم نیروی آموزش دیده در ارائه مراقبت علمی به سالمندان در منزل و مراکز نگهداری
  • کاهش بار روانی - عاطفی و اقتصادی - اجتماعی مراقبت بر خانواده
  • ایجاد اشتغال
  • شناخت سیستمهای بدن انسان و تغیرات ناشی از سالمندی (دوره نظری)
  • شناخت مشکلات شایع جسمی، روانی و شناختی و اجتماعی دوران سالمندی (دوره نظری)
  • مهارتهای لازم جهت ارائه مراقبتهای جسمی، روانی و اجتماعی به سالمندان (دوره عملی)
  • مهارتهای لازم جهت ارائه مراقبتهای جسمی، روانی و اجتماعی به سالمندان مبتلا به دمانس و بیماری آلزایمر و خانواده هایشان و... (دوره عملی)

این دوره آموزشی شامل:

طول این دوره دو ماه بوده و آموزشها به صورت نظری و عملی خواهد بود. در پایان دوره به شرکت کنندگان گواهی معتبر (وزارت بهداشت و درمان ) و (انجمن دمانس و آلزایمر) ارائه خواهد شد.

جهت کسب اطلاع بیشتر بین ساعات 9 تا 2 روزهای زوج با شماره 44636410 تماس حاصل فرمایید.