1398-1-25

عوامل خطرساز در بروز بیماری آلزایمر

عوامل خطرساز در بروز بیماری آلزایمر به طور دقیق مشخص نگردیده است. اما در بررسی های صورت گرفته عوامل گوناگونی شناخته شده اند:

🔸سن بالاتر از 65 سال،

🔸سابقه خانوادگی،

🔸سکته مغزی،

🔸سابقه ضربه شدید به سر،

🔸بیماریهای عروق کرونر،

🔸کمبود فعالیتهای فکری،

🔸جنس مونث،

🔸سطح تحصیلات پایین ،

🔸کمبود ویتامین و اسیدفولیک،

🔸کمبود فعالیتهای بدنی و ورزش،

🔸سابقه افسردگی،

🔸استرس های روانی- اجتماعی مانند فوت همسر و بازنشستگی،

🔸افزایش کلسترول خون،

🔸مصرف دخانیات،

🔸سموم موجود در محیط زیست و ...