1399-6-31

انجمن جهانی آلزایمر می گوید، دمانس را باید یک کم توانی دانست - 21 سپتامبر 2020

انجمن جهانی آلزایمر می گوید، معماری و طراحی دمانس 30 سال عقب است: دمانس را باید یک کم توانی دانست

- معماری و طراحی دمانس در ساختمان های قدیمی 30 سال عقب تر از جنبش اجتماعی افراد کم توان جسمانی است

- انجمن جهانی دمانس از دولت ها خواست تا با درنظر گرفتن حقوق افراد کم توان به معماری و طراحی دربرنامه ملی دمانس توجه داشته باشند و اثرات مفید درمانی که یک طراحی خوب می تواند در افراد مبتلا به دمانس در منزل، مراکز مراقبتی، بیمارستان ها و فضاهای عمومی داشته باشد را مدنظر داشته باشند.

- معماری و طراحی دمانس از اصول ساده پیروی می کند، مقرون به صرفه هست و ایمنی و شاد زیستی افراد مبتلا را تامین می کند.

- معماری و طراحی دمانس به افراد مبتلا امکان می دهد تا در منازل خود و جامعه تا آنجا که امکان دارد به زندگی ادامه دهند.

- انجمن جهانی دمانس در روز 21 سپتامبر، روز جهانی آلزایمر اولین گزارش جامع در مورد دمانس و معماری را ارائه کرده است.

-152 میلیون نفرتا سال 2050 در جهان زندگی خواهند کرد و در حال حاضر دمانس پنجمین علت مرگ در سراسر دنیا است ولی هنوز کشورها فضاهای مناسب برای افراد مبتلا به دمانس تعبیه نکرده اند.

چنانچه دمانس را یک کم توانی ببینیم آن وقت مانند گام هائی که برای افراد با کم توانی جسمی در 30 سال گذشته برداشته شده مثل بالابر، پلکان متحرک، سطح شیب دار و غیره، برای دمانس نیزمی توان با نوآوری برنامه ریزی کرد.

یکی ازمحققین این گزارش می گوید که دانش ما درمورد بیماری درحال حاضر نسبت به 40 سال گذشته بیشتر است، ما الان توانایی آن را داریم قبل از این که بنائی ساخته شود نیازهای افراد مبتلا به دمانس را در نظر داشته باشیم با توجه به این واقعیت که شمار افراد مبتلا رو به افزایش است.

ما برای این هدف نیاز به مهندسین و طراحان بیشتری دراین حوزه داریم. بهتر است دربرنامه آموزشی معماری و طراحی این مبحث نیز گنجانده شود تا جوانان با علاقه در این رشته شرکت کنند.

باید دانست که فضا می تواند بر کم توانی یا افزایش آن اثرداشته باشد.

در زمان کوید 19، اگر ساختمان ها طراحی بهتری می داشتند شاید از شیوع بیماری در مراکز سالمندی پیشگیری می شد.

انجمن جهانی توصیه می کند که کشورها در طرح ملی دمانس خود طراحی ویژه دمانس را نیزبگنجانند تا افراد مبتلا با کرامت و احترام زندگی کنند.

اصول طراحی و معماری دمانس شامل:

- برطرف کردن خطراتی که نمایان نیستند: عوامل خطر را به حداقل برسانید مانند پلکان و با نصب نرده و غیره ایمن سازی کنید.

- اندازه ساختمان معمولی باشد: اندازه ساختمان می تواند بررفتار فرد مبتلا به دمانس تاثیر گذارد بنابراین اندازه ساختمان معمولی می تواند ترس افراد مبتلا را به حداقل برساند.

- اجازه بدهیم تا افراد ببینند و دیده شوند: فضا باید به سبکی طراحی شود که سردرگمی را به حداقل برساند. هم کارکنان و هم مددجویان باید در خط دید قرار بگیرند.

- کاهش عواملی که به محیط کمک نمی کنند: فضا ها باید به سبکی طراحی شوند که محرک هائی چون صداهای آزاردهنده وعلائم ، پوسترو فضاهای نامرتب که غیرضروری هستند را به حداقل برساند.

- محرک های کمک کننده را به حد اکثر برساند: افراد مبتلا به دمانس را کمک کنیم تا ببینند، بشنوند، بو کنند تا سرنخی به آن ها داده شود تا مکان و توانائی شان را به یاد بیاورند و از این طریق سردرگمی و شک آن ها به حداقل برسد.

- آزادی حرکت و مشارکت افراد مبتلا تامین شود: زمانی که درراهرو ها هیچ مانعی وجود نداشته باشد فرصت ها برای مشارکت افراد مبتلا بیشتر می شود.

- فرصت هائی فراهم کنید تا افراد مبتلا بتوانند تنها باشند یا درجمع دیگران: به افراد مبتلا این فرصت را بدهید تا اگر مایلند درگروه وقت خود را بگذرانند یا درخلوت خود آرامش داشته باشند.

- ارتباط با جامعه: هرچه بیشتر فضا امکان بدهد که مراجعین به دفعات سر بزنند، حس هویت که افراد از با هم بودن می گیرند قوی تر می شود

- طراحی باید نماینگر سبک زندگی باشد: سبک زندگی که در نظر گرفته می شود باید بطور شفاف قید شود و ساختمانی که طراحی می شود با آن ایده باید هماهنگ باشد و برای کارکنان و مددجویان نیزمشخص باشد

شمار افراد مبتلا به دمانس رو به افزایش است و دمانس زود هنگام مسئله جدیدی را مطرح می کند پس باید دنیائی را برای افراد مبتلا به دمانس بسازیم که در آن افراد و خانواده ها خوشحال باشند.