1399-7-19

سمینارهای فصلی انجمن دمانس و آلزایمر ایران

پنجمین سمینار علمی دارای ۳ امتیاز بازآموزی در تاریخ 24 مهر ماه به صورت مجازی تشکیل می شود.

سمینار های فصلی انجمن دمانس و آلزایمر ایران، با هدف معرفی تازه های دمانس و بیماری آلزایمر با تلاش این مرکز و همکاری انجمن علمی بیماریهای مغز و اعصاب ایران، دپارتمان نورولوژی شناختی و نوروسایکیاتری، گروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، کمیته نوروسایکیاتری انجمن روانپزشکان ایران و پژوهشکده علوم اعصاب، برنامه ریزی شده است.

پنجمین سمینار علمی دارای ۳ امتیاز بازآموزی در تاریخ 24 تیر ماه به صورت مجازی تشکیل می شود.

تاریخ و زمان برگزاری:

فصل پاییز– 99/7/24 – ساعت 10:۰۰-13:00

ثبت نام از طریق لینک زیر:

https://elearno.ir/6349

اسامی سخنرانان:

سخنرانموضوع سخنرانی
خانم دکتر فاطمه خمسهبیومارکر ها در تشخیص دمانس
خانم دکتر زهرا وهابیبیومارکر های دیژیتال در دمانس
خانم دکتر فاطمه محمدیانبیومارکر های تصویربرداری در دمانس
خانم دکتر وجیهه آقا مولائیتازه های درمان های دارویی در دمانس
آقای دکتر محمد اربابیدرمان دلیریوم در دوران کوید 19

دبیر علمی: خانم دکتر زهرا وهابی

لازم به ذکر است که این سمینار تخصصی بوده و امتیاز بازآموزی به گروه های زیر داده میشود.

نام رشته امتیاز
دکترای حرفه ای - پزشکان عمومی 3
دکترای حرفه ای - پزشک عمومی شاغل در طرح پزشک خانواده 3
تخصص - روانپزشکی 3
تخصص بیماریهای مغز و اعصاب 3

تلفن: ۴۴۶۴۵۵۱۰ – ۴۴۶۳۳۵۵۵