1400-1-16

نشست مجازی شورای انجمن جهانی آلزایمر- 2021- فروردین 1400

شورای انجمن جهانی آلزایمردرتاریخ 30 مارچ 2021 – 10 فروردین 1400 به مدت 90 دقیقه، از طریق مجازی برگزار شد.

مروری بر فعالیت های انجمن جهانی در سال 2020، رسیدگی به درخواست های انجمن های آلزایمر کشورهای غیرعضو جهت عضویت دائم و گزارش کمیته پزشکی-علمی در دستور جلسه این نشست منظوز شده بود.

شورای انجمن جهانی آلزایمر متشکل است ازنمایندگان انجمن های عضو هر کشورکه در مجمع عمومی انجمن جهانی هرسال شرکت می کنند تا درصورت لزوم درمورد آیئن نامه داخلی، اساسنامه و پذیرش عضوهای جدید تبادل نظرکنند و تصمیمات ضروری گرفته شود. شورای انجمن جهانی مسول انتخاب هیئت مدیره برمبنای توصیه کمیته انتخابات می باشد.

آقای گلن ریس، رئیس هیئت مدیره برای آخرین بارنشست را مدیریت و بعد از دو دوره، 6 سال، مسئولیت را به آقای دیل گلدهاک ازانجمن آلزایمرکانادا واگذار کرد.

خانم پاولا بربرینو، مدیرعامل انجمن جهانی برنامه راهبردی 2022-2019 را مطرح و درمورد روند رسیدن به پنج اهداف اصلی شامل قراردادن دمانس درالویت بهداشت جهانی، کاهش شرم ازابراز بیماری، توانمند ساختن اعضا،، تسهیلات برای تحقیقات و توان افزائی مانند افزایش درآمد، تکنولژی و ارتباطات سخنانی ایراد کرد. او هم چنین مروری بر فعالیت های انجمن جهانی در دوران همه گیری کوید 19 داشت و گفت با وجودی که سال 2020، سالی پر از چالش های پیش بینی نشده بود ولی موفقیت های زیادی مانند واکنش سریع انجمن جهانی و تطبیق خود به شرایط کوید 19 و اطلاع رسانی های متعدد در بین اعضا در مورد ویروس را نیز در بر داشت.

خانم بربرینوبا نگاهی به آینده، فعالیت حمایت طلبی انجمن جهانی درحوزه برنامه عملیاتی دمانس 2025-2017 که سازمان جهانی بهداشت متولی آن هست را حائز اهمیت دانست و گزارش ها و همکاری های مختلف انجمن جهانی را برشمرد. او اضافه کرد انجمن جهانی هم چنان به حمایت طلبی دراطراف کوید 19 ادامه می دهد " ما فراموش نمی کنیم وبه این گفتمان با تمام کشورها ادامه می دهیم و باید دولت ها هم با ما همگام شوند تا مطمئن شویم که دمانس در اولویت می ماند و افراد مبتلا به دمانس فراموش نمی شوند".

دکترعلیرضا عطری، رئیس کمیته پزشکی-علمی انجمن جهانی در مورد فعالیت های تحقیقاتی در جامعه علمی بین المللی خبر داد. او گفت که تمرکزتحقیقات فعلا بر روی نشانگر های زیستی جدید می باشد. اودرمورد داروی ادوکانوماب ودیگرآزمایشات بالینی، تحقیقات درزمینه کاهش عوامل خطر و اهمیت تشخیص زود هنگام که گزارش سالانه 2021 آلزایمرنیزبر این محور درحال تدوین هست خبر داد.

دکتر عطری در ادامه گفت " ما می دانیم این یک مسئله جهانی و نیازمند همکاری همه ما هست. من امیدوارهستم و به آینده هم امید دارم. ما پیشرفت های زیادی داشته ایم. من باور دارم که بالاخره بیماری آلزایمر و دمانس های دیگر را درمان قطعی خواهیم کرد. ما باید فقط به این هدف فکر کنیم."

خانم ماری مک کبی رئیس کمیته انتخابات، کاندید ها ی هیئت مدیره و کمیته انتخابات را به شورا معرفی کرد تا اعضا ازطریق مجازی رای خود را ثبت نمایند. هم چنین، از شورا درخواست شد تا خانم یاسمین آقا خان را به سمت ریئس افتخاری مجددا انتخاب و آقای گلن ریس را نیز به سمت معاون افتخاری انجمن جهانی برگزینند.

خانم بریگیتا مترسن، رئیس کمیته عضویت به اطلاع شورا رساند که انجمن جهانی از کشورهای کامرون، کلمبیا، گرجستان، مانتونیگرو، تانزانیا و اوگاندا که آموزش های لازم ویژه انجمن های جدید التاسیس را گذرانده اند تقاضا برای عضویت دائم، دریافت کرده است. ازاعضای شورا دعوت شد تا از طریق مجازی رای خود را ثبت نمایند.

در ادامه آقای جان گروونر، خزانه دار گزارش مثبتی از وضعیت مالی انجمن جهانی ارائه داد.

جلسه با این سخنان آقای گلن ریس خاتمه یافت:

" برای من افتخار بزرگی بوده است که بتوانم دمانس را جهانی ببینم، با افراد زیادی ملاقات داشته باشم و با تیم فوق العاده ای کار کنم و هم چنین از حمایت خوب هیئت مدیره و کارکنان برخوردار باشم. آنجمن جهانی آلزایمر بسیار خاص است زیرا افراد متعهد در آن فعالیت دارند. من خوشحالم انجمن جهانی را زمانی ترک می کنم که روابط بسیار قوی تر (بین کارکنان، هیئت مدیره و آعضا) در آن جریان دارد."