1401-4-26

سالمند آزاری یا غفلت

آیا میدانید سالمند آزاری یا غفلت به چه مواردی گفته می شود؟

سالمند آزاری یا غفلت به مواردی گفته می شود که دانسته،عمدی و یا ازطریق غفلت مراقب یا افراد دیگر، سالمند آسیب پذیر را مورد آزار و اذیت و یا تهدید قراردهند.

افراد مبتلا به دمانس ممکن است به دلیل شرایط خاص شامل افت شناخت، تغییر در رفتار و یا نحوه زندگی که دارند بیشتر در معرض سالمند آزاری قرار گیرند. موارد سالمند آزاری می تواند مالی، جسمی و یا عاطفی باشد.

ایجاد محدودیت یا مانع

- بدنی

هرنوع وسیله، جسم و یا دستگاه به بدن یا نزدیک فرد مبتلا وصل یا گذاشته شود که او نتواند آن را کنترل و یا به آسانی از سر راه خود بردارد.

عمدا،از حرکت آزاد بدن وی جلوگیری شده یا فرد نتواند بدن خود را آزادانه در وضعیتی که می خواهد قرار دهد و یا به راحتی به بدن خود دسترسی داشته باشد.

- داروئی

استفاده از دارو با هدف کنترل رفتار یا خواب کردن جهت تنبیه یا راحتی نیروی کار.

- روحی و روانی

استفاده از الفاظ و یا رفتار قهرآمیز جهت محدود کردن آزادی حرکت فرد .

برای مطالعه بیشتر به این مقاله مراجعه کنید:

The office of the Public Advocate (2010) Position Statement: Restraint Western Australia