1401-12-6

حضور انجمن دمانس و آلزایمر ایران در وبینار انجمن جهانی روانشناسی سالمندی

در این نشست در مورد درمان بیماری آلزایمر و دیگر دمانس ها از طریق درمان های داروئی نوین صحیت شد.

دارو هائی که بتا-آمیلوید را هدف قرار می دهند عبارتند از

- ادوکناماب درمرحله 3 متوقف شده است. نتیجه این پژوهش کاهش سطح بتا-آمیلوید می باشد

- دونا نماب مرحله 1 و 2 مثبت بوده و از طریق تزریق ماهیانه انجام می شود و سطح بتا آمیلوید راکاهش می دهد

- لوکانماب مرحله 3 پایان یافته و نشانگر افت آهسته بتا آمیلوید می باشد. در این پژوهش، تعداد افراد مبتلا به بیماری آلزایمر با دقت زیادی انتخاب شده بودند. تزریق این دارو باید در مراکز درمانی انجام شود و مهم هست که بر پیشرفت درمان با تصویربرداری (ام.آر.آی) منظم، نظارت شود

مطرح شد که آزمایش خون در تشخیص بیماری نقش بسیارمهمی دارد و این که

درصد زیادی از عوامل خطر قابل تغییر هستند.بنابراین باید مداخلات مناسب کاهش عوامل خطر را برنامه ریزی کرد

در مورد مزایای بالینی این دارو ها گفته شد که:

- کاهش سطح بتا-آمیلوید اثرقابل توجهی در سطح شناخت ندارد

- اغلب در کالبد شکاقی، نبود بتاآمیلوید ولی علائم شدید بیماری مشاهده شده است

- اساتید بر این باورند که نیاز به نتایج معنی دار داریم و نه آمار- هم چنین:

- دارو ها بسیار گران و آسیب زا هستند

و در پایان سوال این هست که سطح بتا-آمیلوید را چه اندازه بایدکاهش داد تا نتایج بالینی مناسب را مشاهده نمود

باز هم نیاز به پژوهش های بیشتر داریم تا درمان های بهتری ارائه شود.

جلسه بعد از یک ساعت با پرسش و پاسخ به پایان رسید