1398-1-25

وابستگی بیش از حد فرد مبتلا به دمانس به شما (سایه شما )

بعضي از افراد مبتلا به دمانس، همانند سايه ای به دنبال مراقب خود حركت میكنند، حتي وقتي که او به دستشويي می رود! در نظر آنها مراقب حكم حامي و پشتيبان را دارد. دليل ديگر شايد اين باشد كه این افراد می ترسند که مراقب ديگر بر نگردد و احساس عدم امنيت می کنند.

زمانی که تنها يك نفر مسئوليت مراقبت را به عهده دارد وابستگي فرد مبتلا افزايش مي يابد.

توصیه می شود که:

- در اینگونه مواقع آرامش خود را حفظ کنید.

- درصورتي كه در معرض ديد فرد مبتلا نيستيد با او از راه دور صحبت كرده و حضور خود را به او يادآوري نمائيد.

- از فرد دیگری برای مراقبت کمک بگیرید حتی به صورت زمانی کوتاه.