1398-1-25

روابط بین الملل انجمن دمانس و آلزایمر ایران

روابط بین الملل انجمن آلزایمر ایران در سال 1381 از طریق ارتباط یک داوطلب با انجمن آلزایمر مونترال در کانادا اولین فعالیت خود را در خارج از کشور آغاز کرد. هدف از ایجاد این ارتباط ، تعامل دو طرفه ، استفاده از دانش و تجارب 30 ساله کانادا در رویارویی با دمانس و از طرف انجمن ترجمه مطالب به فارسی و ارسال آن به کانادا جهت استفاده ایرانیان مقیم آن کشور بود. این همکاری همچنان تا به امروز ادامه دارد.

در پی این همکاری ، اولین تماس با انجمن جهانی آلزایمر در سال 1383 برقرار شد و شرایط عضویت موقت به مدت دوسال در این نهاد بین المللی فراهم آمد. در سال 1385 ، با تلاش بی وقفه ، انجمن دمانس و آلزایمر ایران به عضویت رسمی انجمن جهانی آلزایمر پذیرفته شد.

عضویت دائم در انجمن جهانی آلزایمر با فعالیت هایی چون :

- حضور در کنفرانس سالانه انجمن جهانی از سال 2005

- حضور در جلسه سالانه شورای انجمن جهانی آلزایمر از سال 2006

- کسب سه کرسی در کمیته علمی انجمن جهانی در سال 2008 و 2015 و 2019

- عضویت و حضور در جلسات کمیته برگزار کننده انتخابات انجمن جهانی از سال 2013

- انتخاب نماینده انجمن دمانس و آلزایمر ایران به عضویت در هیات مدیره انجمن جهانی و حضور در جلسات مربوطه از سال 2015

- مکاتبات مستمر با انجمن جهانی و ترجمه مطالب علمی و آمارهای جهانی

- ایجاد ارتباط با انجمن های آلزایمر کشورهای منطقه و جهان و به اشتراک گذاشتن تجارب انجمن دمانس و آلزایمر ایران

- انتقال دانش به همکاران انجمن و ترجمه مطالب کنفرانس و دیگر جزوات بر حسب نیاز

- ترجمه و ارائه مقالات انجمن دمانس و آلزایمر ایران در کنفرانس جهانی و منطقه

همراه بوده است.