1398-1-25

چهار عمل ساده که برای شما و مغزتان مفید است

چهار عمل ساده که برای شما و مغزتان مفید است

چهار عمل ساده که برای شما و مغزتان مفید است . شواهد علمی بیشماری نشان میدهند انتخاب یک سبک زندگی سالم در حال حاضر، خطر ابتلاء شما به دمانس را در سالمندی کاهش میدهد.

ایجاد تغییرات صحیح در تغذیه، گذاشتن ورزش در برنامه روزانه، استفاده از بازیهای فکری، معاشرت با دوستان و خانواده همه برای شما و مغزتان لازم است.

معاشرت با دوستان

ورزش

تغذیه سالم

استفاده ازمغز