1398-1-25

لیست اعضا

هیئت موسس :

1- معصومه صالحی
2- مرحوم مهدی اسلامی
3- ژیلا سعیدی
4- عفت عبقری
5- مریم میرهاشمی


هیئت امناء :

1- حاج آقا مجید قمی
2- دکتر حمیدرضا حسینی
3- دکتر فخرالسادات امامی
4- دکتر جواد سعیدی تهرانی
5- دکتر مصطفی غفاری
6- آقای مسعود صبغی
7- جواد مقیمی اسکویی
8- عفت عبقری
9- مریم میرهاشمی
10- فرانه فرین (کابلی)
11- معصومه صالحی
12- آقای فیروز زاهدی
13- محمدرضا گودرزی
14- دکتر مریم نوروزیان
15- محمود فقیهی رضایی
16- دکتر سیدمهدی بلورچی
17- محمدعلی رجالی
18- دکتر سید مجید موسویان احمد آبادی
19- مهندس ذبیح اله منظوری
20- دکتر زهره سررشته دار
21- دکتر سعید حقیقی


اعضای هیئت مدیره اصلی

1- خانم معصومه صالحی
2- آقای دکتر غلامرضا حاجتی
3-آقای دکتر حسینی
4- آقای مهرداد خوانساری
5- آقای دکتر مصطفی غفاری
6- آقای محمود فقیهی رضائی
7- آقای
مهندس حسین نوابخش
8-
خانم دکتر فاطمه خمسه


اعضای هیئت مدیره علی البدل

۱- آقای محمد علی دهباری
۲-آقای
مسعود صبغی


بازرسین:

۱- آقای فیروز زاهدی
۲- آقای پرویز وکیل فرجی
۳- خانم عفت عبقری


مدیرعامل :

معصومه صالحی