1398-1-25

لیست اعضا

هیئت موسس :

1- معصومه صالحی

2- مرحوم مهدی اسلامی

3- ژیلا سعیدی

4- عفت عبقری

5- مریم میرهاشمی

هیئت امناء :

1- حاج آقا مجید قمی

2- دکتر حمیدرضا حسینی

3- دکتر فخرالسادات امامی

4- دکتر جواد سعیدی تهرانی

5- دکتر مصطفی غفاری

6- آقای مسعود صبغی

7- جواد مقیمی اسکویی

8- عفت عبقری

9- مریم میرهاشمی

10- فرانه فرین (کابلی)

11- معصومه صالحی

12- آقای فیروز زاهدی

13- محمدرضا گودرزی

14- دکتر مریم نوروزیان

15- محمود فقیهی رضایی

16- دکتر سیدمهدی بلورچی

17- محمدعلی رجالی

18- دکتر سید مجید موسویان احمد آبادی

19- مهندس ذبیح اله منظوری

20- دکتر زهره سررشته دار

21- دکتر سعید حقیقی

اعضای هیئت مدیره اصلی

۱- خانم معصومه صالحی

۲- آقای دکتر غلامرضا حاجتی

  3-آقای دکتر حسینی

۴- آقای مهرداد خوانساری

۵- آقای دکتر مصطفی غفاری

۶- آقای محمود فقیهی رضائی

۷- آقای دکتر سید مجید موسویان

   8-خانم دکتر فاطمه خمسه

اعضای هیئت مدیره علی البدل

۱- آقای مسعود صبغی

۲-آقای دکتر سید مجید موسویان

بازرسین:

۱- آقای فیروز زاهدی

۲- آقای پرویز وکیل فرجی

۳- خانم عفت عبقری

مدیرعامل :

معصومه صالحی