1398-1-25

رسالت ما

- تقویت انجمن های استانی

- اطلاع رسانی در مورد دمانس و بیماری آلزایمر در سراسر ایران

- قرار گرفتن دمانس و بیماری آلزایمر در اولویت سلامت کشور

- توانمند سازی افراد مبتلا، خانواده هایشان و مراقبین

- افزایش بودجه تحقیقات دمانس و بیماری آلزایمر