خط مشی کیفیت

خط مشي كيفيت انجمن آلزایمر ایران برپايه محورهاي مشروح زيرقرارگرفته است :

1- انطباق فرایندهای ارائه خدمات آموزشی وتوانبخشی با الزامات استاندارد ایران ایزو9001 (1388)

مدیرعامل با درك اين واقعيت كه تضمين‌ كيفيت ارائه خدمات تنها با ايجاد نظام مديريت كيفيت دركنارتعهد و وجدان كاري تك تك كاركنان موثربركيفيت ارائه خدمات ممكن مي گردد، ضمن اعتقاد به مناسب بودن نظام كيفيت ايجاد شده از طريق تامين نيازهاي مشروع ارباب رجوع، خود را متعهد به انطباق فرايندهاي ارائه خدمات مشروح زيربا الزامات استاندارد ايران ايزو9001 (1388) مي داند:

– طراحي، طرح های آموزشی و توانبخشی مورد درخواست سازمان های متقاضی

– ارائه خدمات آموزشی وتوانبخشی

– نظارت بر طرح هاي در دست اجرا

2- مشتري محوري

مدیرعامل، جلب رضايت ارباب رجوع را يكي از اساسي ترين محورهای فعاليت ارائه خدمات قرارداده است و دراين راستا، با كسب نقطه نظرات آنان اعم  از درون و يا بيرون انجمن، در صورت لزوم  سيستم مديريت كيفيت خود را، ازنظر تسهيل ، تسريع وروان سازي فرايندهاي مرتبط، به ارائه خدمات مورد بازنگري قرارمي دهد.

3- مديريت مشاركتي

مدیرعامل به منظوربهره گيري از نقطه نظرات تخصصي وكاربردي تك تك مديران ، سرپرستان ، کارشناسان وكاركنان موثربركيفيت، مديريت مشاركتي را نصب العين خود قرارداده وازهرگونه پيشنهاد دريافتي از سوي آنان درراستاي بهبود فرآیند ارائه خدمات به ارباب رجوع استفاده مي نمايد.

4- ارتقاء دانش فني كاركنان

 مدیرعامل اعتقاد راسخ دارد كه منابع انساني همواره تعيين كننده ترين عامل دريك فرايند محسوب مي‌گردد. لذا با تدوين واجراي برنامه هاي آموزشی ساليانه سعي دارد دانش فني كاركنان تحت مسئوليت همواره ارتقاء يابد.

 5- بهبود مداوم سيستم مديريت كيفيت

 انجمن آلزایمر ایران با بهره گيري از نتايج مميزي، پايش و اندازه گيري فرايندها وبازخورد رسيده از سوي ارباب رجوع، نظرسنجي و همچنين بازنگري سيستم مديريت كيفيت، بهبود مداوم سيستم مديريت كيفيت خود را تضمين مي نمايد.

6- حضورفعال درمجامع بین المللی

مدیرعامل اعتقاد دارداطلاعات وعملکرد انجمن درمجامع دیگرمطرح شده وآخرین اطلاعات ودستاورد های دیگرمجامع درمورد ارائه خدمات آموزشی توانبخشی رادریافت نماید.

7- اعتقاد مدیر عامل 

مدیرعامل اعتقاد راسخ داردكه به حول وقوه الهي وهمكاري مسئولین وسرپرستان توانا، كارشناسان شايسته، آگاه وكاركنان صديق از يك سو ومشاركت صادقانه ارباب رجوع و داوطلبین درراستاي  ارائه خدمات آموزشی و توانبخشی وهمچنین ارائه نظرات وانتقادات سازنده از سوی دیگر نسبت به اهداف مشروح زيرنايل آيد:

1- ایجادسیستم مدیریت کیفیت مطابق الزامات استاندارد ایزو 9001

2- جلب رضایت ارباب رجوع و کارکنان.

3- افزايش مشاركت كاركنان در فرايندهاي  هدف يابي وتصميم گيري مديريتی در انجمن.

4- بهبود مستمر درنحوه اجراي وظايف كاركنان.

5- شناسایی فرصت های بهبود و اقدامات اصلاحی درانجمن.

6- حضورفعال درمجامع منطقه ای یا بین المللی ویا حداقل شرکت دریک اجلاس.

در این بخش

خط مشی کیفیت

  •  انطباق فرایندهای ارائه خدمات آموزشی وتوانبخشی با الزامات استاندارد ایران ایزو9001 (1388)
  • مشتري محوري
  • مديريت مشاركتي
  • ارتقاء دانش فني كاركنان
  • بهبود مداوم سيستم مديريت كيفيت
  • حضورفعال درمجامع بین المللی
  • اعتقاد مدیر عامل