بخش توانبخشی

مسابقه نقاشی

طرج حساس (پیشگیری)

کارگاه سه روزه برای انجمن های آلزایمر استانی

آموزش مراقبین

کلاس آموزش مراقبین

افتتاح کلینیک تخصصی داخلی حافظه