فعالیت ها

درباره دمانس و بیماری آلزایمر
تشخیص، درمان ، مراقبت ، حمایت
آموزش و پژوهش
تعامل با انجمن های آلزایمر استان ها
دوستداران افراد مبتلا به دمانس
مشارکت در فعالیت های ما

آخرین اخبار

برگزاری دوره سالمندیاری با گرایش دمانس و بیماری آلزایمر

مراقبت از سالمند به صورت حرفه ای
30  شهریور  1399
فعالیت های توانبخشی برای افراد مبتلا به دمانس
انجمن دمانس و آلزایمر ایران همگام با انجمن های آلزایمر دیگرجهان، براین باوراست که افراد مبتلا به دمانس چه تنها زندگی کنند و چه همراه مراقب خود، تا آنجا که امکان دارد باید بتوانند استقلال خود را در زندگی حفظ نمایند .
در زمان همه گیری کوید 19 شما ممکن است بیش از اندازه فشارعصبی و عوامل آن را تجربه کرده باشید
دوستداران افراد مبتلا به دمانس و بیماری آلزایمر در ماه جهانی آلزایمر1399_2020

نظرسنجی

کدامیک از موارد زیر در مورد شما صدق می کند؟