فعالیت ها

درباره دمانس و بیماری آلزایمر
تشخیص، درمان ، مراقبت ، حمایت
آموزش
تعامل با انجمن های آلزایمر استان ها
پژوهش
مشارکت در فعالیت های ما

آخرین اخبار

بیانیه دوستداران افراد مبتلا به دمانس و بیماری آلزایمر

7  خرداد  1399

نظرسنجی

کدامیک از موارد زیر در مورد شما صدق می کند؟