فعالیت ها

درباره دمانس و بیماری آلزایمر
تشخیص، درمان ، مراقبت ، حمایت
آموزش و پژوهش
تعامل با انجمن های آلزایمر استان ها
دوستداران افراد مبتلا به دمانس
کلینیک تخصصی داخلی حافظه

آخرین اخبار

گزارش انجمن جهانی آلزایمر در سال 2021

بیش از 41 میلیون مورد دمانس در جهان بدون دریافت تشخیص زندگی می کنند...
1  آبان  1400

نظرسنجی

کدامیک از موارد زیر در مورد شما صدق می کند؟