فعالیت ها

درباره دمانس و بیماری آلزایمر
تشخیص، درمان ، مراقبت ، حمایت
آموزش و پژوهش
تعامل با انجمن های آلزایمر استان ها
دوستداران افراد مبتلا به دمانس
مشارکت در فعالیت های ما

آخرین اخبار

برگزاری دوره سالمندیاری با گرایش دمانس و بیماری آلزایمر

مراقبت از سالمند به صورت حرفه ای
9  آذر  1399
آشنایی با روش های توازن ذهن و تنفس دیافراگمی (MRDR)"
شناخت خصوصیات کلی بیماری آلزایمر، می تواند متخصصان و خانواده ی فرد مبتلا را در زمینه های زیر یاری کند.:
مراقب کیست؟ نقش او در داستان دمانس چیست؟
انجمن جهانی آلزایمربا برگزاری یک برنامه مجازی، یافته های این مطالعات را در اختیارعموم قرار داد.
انجمن جهانی آلزایمر در یکی از وبینارهای اخیرخود به موضوع مراقبت دردمانس و ومراقبت تسکینی پرداخت.

نظرسنجی

کدامیک از موارد زیر در مورد شما صدق می کند؟