فعالیت ها

درباره دمانس و بیماری آلزایمر
تشخیص، درمان ، مراقبت ، حمایت
آموزش و پژوهش
تعامل با انجمن های آلزایمر استان ها
دوستداران افراد مبتلا به دمانس
کلینیک تخصصی داخلی حافظه

آخرین اخبار

سند ملی دمانس تصویب شد

26  شهریور  1400

نظرسنجی

کدامیک از موارد زیر در مورد شما صدق می کند؟