• تقویت انجمن های استانی

  • اطلاع رسانی در مورد دمانس و بیماری آلزایمر در سراسر ایران

  • قرار گرفتن دمانس و بیماری آلزایمر در اولویت سلامت کشور

  • توانمند سازی افراد مبتلا، خانواده هایشان و مراقبین

  • افزایش بودجه تحقیقات دمانس و بیماری آلزایمر