عوامل خطرساز قابل اصلاح دمانس

آراستگی در فرد مبتلا به بیماری آلزایمر

احترام به فرد مبتلا به بیماری آلزایمر

اختلال حافظه در افراد مبتلا به دمانس

اثرات سوء مراقبت از فرد مبتلا بر جسم مراقب

اختلال در شناخت و...

ایمنی در منزل برای فرد مبتلا به دمانس

استحمام (حمام کردن) فرد مبتلا

اهانت به پرستار توسط فرد مبتلا به بیماری آلزایمر

ارتباط نوجوانان با فرد مبتلا به دمانس

تغییر در صمیمیت و رفتار جنسی فرد مبتلا

دستشویی رفتن فرد مبتلا به بیماری آلزایمر

مواجهه با واکنش های تند افراد مبتلا به دماس

انبار، مخفی و گم نمودن اشیا در فرد مبتلا

انبار و مخفی کردن اشیا

حفظ استقلال فرد مبتلا به بیماری آلزایمر

حفظ استقلال

نحوه کنترل سرگردانی فرد مبتلا

نحوه کنترل سرگردانی فرد مبتلا

رانندگی و دمانس

افسردگی مراقب فرد مبتلا به بیماری آلزایمر

تکرار مکررات در فرد مبتلا به بیماری آلزایمر

لباس پوشیدن فرد مبتلا به دمانس

اختلال و مشکلات خواب در فرد مبتلا

احترام به فرد مبتلا به بیماری آلزایمر

سوگ

بدگمانی و بدبینی

افسردگی در فرد مبتلا به دمانس