اصل تمركز زدايي و انحراف توجه

گاهی با قفل شدن تمركز و توجه فرد مبتلا بر يك عبارت يا يك عمل و تكرار مكرر آن يا تمركز و توجه بر يك فكر و ايده توأم با هذيان و اصرار بر آن، فرد مبتلا يا اطرافيانش خسته و آزرده مي شوند. يكي از روش هاي مقابله با چنين علائمي انحراف توجه فرد…

ادامه مطلب