راهکارهایی برای آسان نمودن زندگی روزمره برای افراد مبتلا

طرح موضوع روش هاى يادآورى زمان راه حل و پيشنهادات تقویم بزرگی را بر دیوار نصب نمایید. گذشت روزها را روى تقويم خط بزنيد. روز هفته و ساعت پخش برنامه دلخواه و كانال آن را با يادداشت در تقويم يادآورى كنيد طرح موضوع روش هاى كنترل زمان مصرف دارو راه حل و پيشنهادات از قوطى…

ادامه مطلب