اثربخشی درمان ذهن آگاهی بر کیفیت زندگی و فرسودگی مراقبان مبتلا به آلزایمر

پایان نامه جهت دریافت کارشناسی ارشد رشته روان شناسی بالینیاثربخشی درمان ذهن آگاهی بر کیفیت زندگی و فرسودگی مراقبان مبتلا به بیماری آلزایمدانشگاه علامه طباطبائی (دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی) استاد راهنما: دکتر محمود گلزاری استاد مشاور: دکتر فرامرز سهرابی پژوهشگر: مرسده نوروزی  تابستان 91 چکیده : هدف پژوهش حاضر بررسی اثر بخشی ذهن…

ادامه مطلب