دوره کارورزی دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد رشته سلامت سالمندی

پیرو هماهنگی های انجام شده روز های سه شنبه 30 آبان ماه و شنبه، 4 آذر ماه از ساعت 9 الی ۱۲ ، 7 نفر از دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد رشته سلامت سالمندی دانشکده بهداشت و ایمنی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تحت سرپرستی سرکار خانم دکتر صادقی پور به منظور کارورزی در انجمن دمانس…

ادامه مطلب