سالمندی سالم

همانطور که سالمند میشویم سالم بمانیم چگونه احساس جوانی و زندگی رو به کمال داشته باشیم ؟ سالم ماندن در هر سنی مهم است و این احساس فقط به خاطر اینکه شما یک یا چند موی خاکستری دارید تغییر نمیکند. همانطور که ما مسن تر میشویم تعداد فزاینده ای از تغییرات عمده زندگی را تجربه…

ادامه مطلب