وابستگی بیش از حد فرد مبتلا به دمانس به شما (سایه شما )

بعضي از افراد مبتلا به دمانس، همانند سايه ای به دنبال مراقب خود حركت میكنند، حتي وقتي که او به دستشويي می رود! در نظر آنها مراقب حكم حامي و پشتيبان را دارد. دليل ديگر شايد اين باشد كه این افراد می ترسند که مراقب ديگر بر نگردد و احساس عدم امنيت می کنند. زمانی…

ادامه مطلب