بررسی ارتباط درک از انگ و سلامت معنوی در مراقبین خانوادگی افراد مبتلا به بیماری آلزایمر

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد پرستاری سالمندیبررسی ارتباط درک از انگ و سلامت معنوی در مراقبین خانوادگی افراد مبتلا به بیماری آلزایمردانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران، دانشکده پرستاری مامایی استاد راهنما: دکتر الهام نواب استاد مشاور: دکتر رضا نگارنده پژوهشگر: بهجت رحیمی بهار 1395 چکیده: عنوان: بررسی ارتباط درک از…

ادامه مطلب